🔹👈اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.

🔹👈دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.

🔹👈در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.

🔹👈در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر  صاحبان حق قصاص نباشد.

🔹👈هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست.

🔹👈در جنایاتی که عاقله مسوول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او.

🔹👈هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود.

🔹👈شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد.

🔹👈در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند.

🔹👈چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود.

🔹👈اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود.

دیه پراخت دیه,دیه,پراخت دیه بر عهده بیت المال

تاريخ : پنجشنبه 4 آذر 1395 | 0:55 | نویسنده : مهدی صادقی وکیل پایه یک دادگستری |